Kültür-Estetik-Tarih
ARCH 510 Kuram ve Eleştiri / 3 kredi
Bu derste çağdaş mimarlık yazını tarafından yoğun biçimde kullanılan, çağdaş mimarlığın eleştiri ve meşrulaştırma söylemlerine referans ve arkaplan teşkil eden paradigma kurucu düşünürlerin felsefe, bilgi ve tarih kuramı, insan ve toplum bilimi alanlarının arayüzlerinde seyreden metinlerinden örnekler seminer düzeni içinde okunmakta, tartışılmakta ve yorumlanmaktadır.

ARCH 511 Modern imar tarihi ve mimarlık 1 / 3 kredi
Bir tasarım disiplini olarak mimarlık, kentlerin üretimini belirleyen pratiklerle (inşaat, sosyal ve sivil davranışlar, spekülatif girişimler vb.), disiplinlerle (ekonomi, siyaset, hukuk, sosyoloji, yönetim, mühendislik vb.), aktörlerle (kenti kullanan farklı sınıf ve tabakalar, politikacılar, bürokratlar, teknokratlar, müteahhitler, spekülatörler vb.) ilişkisi içinde, onlar karşısındaki konumuna göre ve tarihsel bir perspektif içinde irdelenecektir. Modern sanayi toplumunun kurulmaya başlandığı 19.yy. başlangıç noktası olarak alınacak ve modernleşmeye öncülük etmiş olan coğrafyalardaki gelişmeler (Avrupa ve Kuzey Amerika mimarlık ortamlarından örneklerle) karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

ARCH 512 Modern imar tarihi ve mimarlık 2 / 3 kredi
Dersin ilk bölümü, ARCH 511’de izlenen perspektif modernleşmeye gecikerek katılan coğrafyalar açısından (Güney Amerika, Orta-Doğu, Kuzey Afrika ve Asya mimarlık ortamlarından örneklerle) irdelenmesine ayrılacak, ikinci bölümde ise güncel gelişmeler ve eğilimler küresel ve yerel boyutlardaki perspektifler açısından konu edilecektir.

ARCH 513 Modern mimarlık kuramları 1 / 3 kredi
ARCH 513 dersi, 18. yüzyılın ortalarından II. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde yazılmış olan mimarlığın ‘kurucu metinler’inin eleştirel okumasını yapacaktır. Bu okuma, Modern Mimarlığın temel kavramlarının doğuşunu, dönüşümünü ve anlam kaymalarını sergileyecektir. Sonuç olarak, geleneksel/modern karşıtlığının analitik olarak kavranması hedeflenmektedir.

ARCH 514 Modern mimarlık kuramları 2/ 3 kredi
ARCH 514 dersi, II. Dünya Savaşı’ndan bugüne kadar olan dönemde yazılmış olan mimarlığın ‘kurucu metinler’inin eleştirel okumasını yapacaktır. Bu okuma, Modern-sonrası mimarlığın temel kavramlarının doğuşunu, dönüşümünü ve anlam kaymalarını sergileyecektir. Sonuç olarak, Modern ve Modern-sonrası mimarlığın akrabalık ilişkileri ve farklılıklarının, süreklilikleri ve kopuşlarının analitik olarak kavranması hedeflenmektedir.

ARCH 515 Mimarlığın temel problematiklerine tarihsel bakışlar / 3 kredi
ARCH 515 semineri, mimarlığın temel problematiklerinin nasıl ortaya çıktıkları ve içeriklerinin tarihsel olarak nasıl dönüştüğü konusunda eleştirel bir okuma yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma sadece mimarlık okumalarıyla sınırlı kalmayacak aynı problematiklerin yakın disiplinlerdeki benzer ve farklı oluşumları analiz edilecektir. Araştırılacak temel problematikler şunlardır: canon, mimesis, anonim, gelenek, kimlik, görüntü, fantazi, rasyonel, teknik, organik/mekanik düzen, doğa, iktidar, reprezantasyon, sanal, bellek, meşruiyet, tekin(siz), kurgu, tesadüfi/keyfi.

ARCH 516 Edebiyatta, güzel sanatlarda ve mimarlıkta eleştirel okumalar / 3 kredi
ARCH 516 dersi, edebiyat, güzel sanatlar ve müzik alanından seçilmiş örnekler üzerinden sanat yapıtını okuma temrinleri yapacaktır. Sanat yapıtını tarihsel bağlamı içinde anlamlandırma, yapıtın iç kurgusunu çözümleme vb. gibi farklı okuma stratejilerine yoğunlaşacak olan ders, her öğrencinin kendi pozisyonuna uygun olan okuma stratejisinin farkına varmasını ve bunu mimarlık yapıtları üzerinden derinleştirmesini hedefleyecektir.

ARCH 517 Kentsel Kamu Mekanlarının Kuruluşu ve Evrimi / 3 kredi
Kentlerin kamusal yaşantılarını oluşturan omurgalar olarak kamusal mekanların yapılanmaları (avlular, meydanlar, çarşılar, limanlar, sokak/cadde/bulvarlar, parklar, merkezi iş alanları, alış-veriş merkezleri vb.), kamusal bina tipolojileri ve eklemlenme biçimleri, kamusal binaların kent morfolojisi içindeki konumları, kente eklemlenmeleri ve kent içindeki yapı kurucu karakterleri, tarihsel bir perspektifle ve farklı kültürel coğrafyalardan seçilecek örnekler üzerinden ele alınacak ve işlenecektir.

ARCH 518 Mimarlıkta dil ve kent mimarlığı / 3 kredi
Ders, yapılı çevre stoğunu dilbilim ve göstergebilimin araçlarını kullanarak, mikro ve makro ölçekteki formel oluşumlar olarak analiz etme tekniklerini tanıtmayı ve irdelemeyi hedeflemektedir. “Tipoloji” ve “morfoloji” kavramları aracılığı ile mimarideki “form” problematiğinin nasıl kavramsallaştırıldığı irdelendikten sonra, seçilen örnekler üzerinden formel analiz temrinleri yapılarak, öğrenciye mekanı sistematik olarak okuma ve değerlendirme alışkanlığının ve becerisinin kazandırılması hedeflenecektir.

ARCH 519 Modern mimarlık formasyonunun tarihsel eşikleri / 3 kredi
Geleneksel zanaat ve mimarlık yapma pratiklerinden kopma sürecindeki mimarlık formasyonunun 18.yy.’ın sonundan itibaren kendisini yeniden kurması ve modern dünya içinde geçirdiği dönüşümler konu edilecektir. Bu değişim sürecinin eşikleri, değişime öncülük etmiş kurumlar ve kuramcılar üzerinden tartışılacaktır. Aydınlanma dönemi kuramları ve kuramcıları, Fransız Politeknik Okulu, Beaux Arts Okulu, Chicago Okulu, Werkbund, Bauhaus, 1920’ler avant-garde’ı, Architectural Association ile dekonstrüksyon ve dijital temsile ilişkin temalar mesleki formasyonun dönüşmesindeki dönüm noktaları olarak ele alınacak ve irdelenecektir.

ARCH 520 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı / 3 Kredi
ARCH 520 dersi, Türkiye mimarlık kültürünü genel anlamda ‘batı ve batı-olmayan’ın kurgusunun kültürel haritası üzerinden tartışacaktır. 20. yüzyılın ilk yarısında ulus-devletin kimlik kurgusu çerçevesinde değerlendirilecek olan Türkiye mimarlık kültürü, yüzyılın ikinci yarısında yoğun ekonomik ve sosyal haraketlilikler ve hızlı kentleşme sonucu geçirdiği temel dönüşümler bağlamında konu edilecektir.

ARCH 521 Modernlikte Çoğul Söylemin Oluşumu / 3 Kredi
Ders Modern Mimarlığa ilişkin görüngüleri Modernliğin başladığı Rönesans’tan yola çıkarak
gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Günümüze kadar izi sürülecek olan bu tarihsel perspektif, modernliğin akılcı düzen arayışının yanına, onunla paralel ama çatışma içinde olan bir tür “karşı-tarih”i yerleştirerek, modernliğe eleştirel bir mesafe kazanılmasına yardımcı olacaktır. Dersin somut bir düzlemde sürdürülmesi temel hedeftir. Bu nedenle tekil örnekler üzerinde yakın-okumalar yapılacaktır. Bu örneklerin mimarlık dışındaki kültürel biçimleri (plastik sanatlar, edebiyat, bale vb.) ve politika, bilgi kuramı gibi kavramsal söylemleri de kapsaması amaçlanmaktadır.

ARCH 522 Mimaride Cetvel Düzeni (Yapılaşmanın Anonim Kimliği) / 3 Kredi
Bu dersin amacı, Osmanlı’da “2 paralel çizgi arası” ya da “kanal” anlamına gelen ve “cetvel düzeni” olarak adlandırılan düzenin mimarlık ve tasarımda oynadığı rolü, oluşturulmasına aracılık ettiği anonim kimliği, yarattığı kamusal alan ve estetiğin mantığını, çeşitlemeleri ve çeşitli kültürlerel coğrafyalardan seçilmiş örnekleri ile sergilemektir. Dersin, evrensel mimarlık mirasının kanonlarını tanıma, okuma ve değerlendirme açılarından katılanların mimarlık dağarcığına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

ARCH 523 Mekan Söylemi-Mekan Üretimi / 3 Kredi
Dersin amacı mimari tasarımın ve kentsel boyutlu tasarımların içerik yapısında asli bir öneme sahip olan mekan olgusunun yaşamsal, kavramsal, söylemsel ve tasarım boyutlarını tartışmaktır. Bu tartışma, yarıyıl boyunca kuramsal açıklamalar, metin okumaları, mimari ve kentsel mekan okumaları ve deneyim aktarımları aracılığıyla yapılacak ve bunların birlikte irdeleneceği seminer ve tartışma platformlarında geliştirilecektir.

ARCH 525 Ondokuzuncu Yüzyılda Mimarlığın Dönüşümleri / 3 Kredi
İngiltere’de 19.yüzyılın ortalarından başlayarak belirginlik kazanan ve giderek orta sınıfların yaşama kültürünü yenilemeyi hedefleyen mimarlık ve sanat hareketleri dersin asıl konusudur. Ancak buradan yola çıkarak Almanya, Avusturya, ABD ve Türkiye’deki benzer hareketler ve esinlenmeler de gözden geçirilecektir. Sanayileşmenin kültürel sonuçlarını sorunsallaştıran ve zaman zaman tarihselci referanslara başvuran bu hareket, mimarlığı ve özellikle konutu yeni ve anlamlı bir şekilde tanımlamaya, onların yaşamın içindeki yerini güçlendirmeye çalışmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr