Şehir-Metropol-Toplum
ARCH 531 Şehir Okumaları: İstanbul / 3 kredi
Akdeniz kültürünün kesintiye uğramadan varlığını sürdürmüş en eski, en büyük ve en önemli şehri olarak İstanbul'un fiziki-tarihsel katmanlarının okunmasını ve yorumlanmasını hedefleyen bu ders ikişer alt bölümden oluşan üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölüm Bizans ve Constantinopolis, ikinci bölüm erken ve geç Osmanlı, üçüncü bölüm erken Cumhuriyet dönemlerini kapsayacaktır. İstanbul'un makro formuna ilişkin genel bir okumayı içeren giriş seminerlerinden sonra derse davet edilecek farklı dönem uzmanlarının seminerleri ve gezileri aracılığıyla alt-bölümler konu edilecektir.

ARCH 532 Dünya metropolleri ve mimarlık / 3 kredi
Modern dünyanın gelişmesi içinde farklı mimarlık anlayışlarının ortaya çıkmasına aracılık edecek, bina tipolojilerinin gelişmesine damgasını vuracak denli belirleyici olmuş dünya metropolleri ( Londra, Paris, Berlin, Viyana, Amsterdam, Rotterdam, Chicago, New York, Tokyo vb.), modern mimarlık dağarcığına kattıkları mimariler ve bina tipleri açısından konu edilecek ve irdelenecektir.

ARCH 533 Metropolün yapısı ve katmanları / 3 kredi
Ders, günümüz metropollerinin işlevsel, sosyal ve fiziksel katmanlar halinde okunmasına aracılık eden kuramsal araçları ve görgül veri havuzlarını tanıtmayı ve değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ders, başta İstanbul olmak üzere dünya metropollerinden seçilmiş vakalar üzerinden işlenecektir.

ARCH 534 İnşaat sektörü ve gayrımenkul piyasası / 3 kredi
Modern ekonomiler içinde kayda değer bir hacim işgal eden inşaat sektörünün bileşenleri, örgütlenme biçimleri, diğer sektörlerle benzerlikleri, farklılıkları ve karşılıklı ilişkileri; inşaat sektörünün ürünleri olan gayrımenkul türleri, bunların piyasa içinde dolaşıma giren diğer ürünlerle benzerlikleri, farklılıkları ve karşılıklı ilişkileri, gayrımenkul piyasasının yapısı ve dinamikleri, para ve finans piyasaları ile ilişkileri bölgesel ve küresel ölçekteki eğilimler çerçevesinde konu edilecektir.


ARCH 535 Modern barınma ve yerleşme kültürü / 3 kredi
Kentli çekirdek ailenin yaşama ve barınma kültürü, inşaat sektörü ve modern konut ve yerleşme mimarisi ile gündelik hayatı biçimlendiren artifakt endüstrisi ve tasarımındaki gelişmeler açılarından, tarihsel bir perspektif içinde irdelenecektir. Modern dünya, evrensel ölçekte gereçekleşen değişimlere işaret eden kırılma noktaları üzerinden dönemselleştirilecek, modernleşmenin birinci, ikinci ve üçüncü kuşaklarının barınma ve yerleşme kültürü açısından ne gibi ayırdedici nitelikler sergiledikleri modernleşmiş toplumlar açısından konu edilecektir.

ARCH 536 Kent Araştırmaları Atölyesi / 3 kredi
Bu ders öğrenciye kente ilişkin görgül verileri tanıtma ve görgül verilerden hareketle kentin sosyal ve fiziksel yapısına ilişkin sonuçlar çıkartma becerisini kazandırma motivasyonu ile işlenecektir. Dersin kuramsal altyapısını “temsil” problematikleri oluşturacak, dersin ilk bölümünde seçilmiş kentlere ilişkin görgül veriler bu kuramsal perspaktif ile öğrenciye tanıtıldıktan sonra ikinci bölümünde bu verileri kullanarak problem tanımlamaları ve bu tanımlara ilişkin çözümlemeler yapmaları beklenecektir.

ARCH 537 Metropolün Yapısı ve Katmanları II / 3 Kredi
Bu ders, çağdaş dinamikler ile yirminci yüzyıldaki öncülleri arasındaki devamlılık ve kopuşlar konusunda öğrencilere eleştirel gerçekçi bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu yolla, öğrencilerin bağlama dayalı eleştirel ve gerçekçi yerellik çalışmaları konusundaki duyarlılığının arttırılması amaçlanmaktadır. Eleştirel gerçekçi yerellik çalışmaları çok çeşitli soyutlama düzeylerinde ve farklı metodolojilerle ele alınabilir. Söz konusu meta-kuramsal yaklaşım, son yıllarda gelişmekte olan karmaşıklık biliminin de ilgi alanına girmekte ve metropol süreçlerinin, sorunlarının ve olgularının disiplinlerarası açıdan değerlendirilmesi için uygun bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Ders, benzeri konuları ele alan Metropolün Yapısı ve Katmanları I dersinde işlenen mazlemeye dayanmakta ve bu malzemeyi tamamlayıcı nitelikte olması umulmaktadır; benzer bir yaklaşıma sahip olmakla beraber özellikle erken modern ve sanayileşmiş kentler üzerine odaklanmaktadır.

ARCH 538 Doğa, Teknoloji ve Peyzaj (Kültürel/Eleştirel Okumalar) / 3 Kredi
“Doğal” ile “yapay” arasındaki ayrımların sorunlu – “organik domateslerin” endüstriyel olarak üretildiği, doğanın alışveriş merkezlerinde “deneyimlendiği” ya da binaların daha “akıllı”, makinaların ise daha “insani”–olduğu bir dönemde, “doğanın” yeni bir eleştirel anlayışla değerlendirilmesi, onu daha anlamlı ve sorumlu bir biçimde dönüştürme yolları tasarlayabilmenin öncülünü oluşturuyor. Son dönemde ortaya çıkan “doğa”, “peyzaj şehirciliği” ve “sürdürülebilir teknolojiler” ile ilgili eleştirel tartışmalardan esinlenen seminer, “doğa” ve “artifakt” arasındaki klasik ikili karşıtlıkları – yanı sıra bunlarla ilintili doğal / yapay, organizma / makine, organik / mekanik, insan / şey, peyzaj / mimari vb. ikili karşıtlıkları – sorgulayacaktır. Seminerin amacı, modern dönemde, mimari, kentleşme ve peyzaj tasarımıyla bağlantılı olarak, “doğa”nın kültürel anlamları ve “doğa”nın “teknolojik” açıdan ilerlemeci fethi ve manipülasyonu konusunda tarihsel bir değerlendirme sunmaktır.

CULT 514 Sociology of Everyday Life / 3 kredi
CULT 518 Multipli-City: Represantations of Urban Experience / 3 kredi
CULT 562 New Social Movements / 3 kredi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr