ARCH 553
Yapım yönetimi / 3 kredi
Amaç
Mimari Tasarım ve Yapım bina üretim sürecinin iki önemli alt sürecidir. Bu iki alt süreç arasındaki ilişkiler sistemin uç ürünü olan bina ve/veya yapma çevrenin biçim ve performansını ortaya çıkarmaktadır. Dersin amacı tasarım ve yapım teknolojileri arasındaki ilişkilerin zaman içindeki değişimini, çevreden kaynaklanan çeşitli etkenlere bağlı olarak incelemeyi ve bu yolla yapım sistemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda teknolojinin mimari tasarım açısından oluşturduğu sınırlamalar ve buna karşılık tasarımın teknolojik yenilik yaratmadaki rolü örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Haftalık Program
1. Kavramlar: Teknoloji; bina üretim sistemi; ürün ve süreç; sistem çevresi; tasarım ve yapım alt süreçleri
2 Bina üretiminde teknoloji-tasarım ilişkisi: Teknolojik bir nesne olarak bina; Tasarımın teknolojik bağımlılığı ve tasarımın teknolojiyi zorlaması.
3. 4. Bina üretiminde Yenilik (Innovation) : Yenilik kavramı; yeniliklerin meydana gelişinde itici güçler ve sınırlamalar; bina üretim tarihinde önemli yenilikler ve kilometre taşları
Gelenekselden endüstriyele, endüstriyelden yalın ve çevik üretime
5. Bina üretiminde üç hedef: Maliyet, hız ve kalite
6. Bina üretiminde önemli yenilikler : Betonarme
7. Bina üretiminde önemli yenilikler: Prefabrikasyon
8. Bina üretiminde önemli yenilikler: Gökdelen
9. Bina üretiminde önemli yenilikler: Rasyonelleştirilmiş sistemler
10,11,12. Saha incelemeleri
13,14. Seminer ve değerlendirme

Süreç:
Ders, her hafta iki saat bilgi aktarımı ve bir saat de önceden verilmiş bir makale veya kitap bölümünün birlikte tartışılması şeklinde yürütülecektir. Ders konuları görsel malzeme ile desteklenerek sunulacaktır. Öğrenciler ders kapsamı içindeki bir konuyla ilgili olarak seçecekleri bir konuda hazırlayacakları raporu 13. ve 14. haftalar da yer alan seminerlerde sunacaklardır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr