ARCH 575
Mimarlıkta Hesaplamalı Teknolojiler: Tasarım ve Üretim
Şebnem Yalınay Çinici-Alper Derinboğaz

01. Ders Tanımı
Ders hesaplama ve farklı sayısal araçlar ile düşünme ve üretme yeteneğini genişletmek üzerine kurulmuştur. Bunlar ders süresince tasarlama ve üretim süreci kullanılarak kazandırılmaya çalışılacaktır.

Ana proje konusu olarak jeolojik yapı bakımından özgün bir karaktere sahip olan Dalyan Kanalı’nın
Ege’ye açıldığı ağzı İztuzu Deltası üzerinde geçici konaklamaya yönelik proto‐mimari sistemler
üretmeleri istenecektir. Bu moduller çevre koşullarına cevap vererek, topoğrafyaya ve doğal verilere
uyum sağlıyarak farklı biçimlerde ancak aynı prensiplerle tekrar edecek sistemler oluşturacaktır.
Sistemlerin üretim ve sunum biçimi (rapid prototip maket, vektörel enerji testleri vs) birçok noktada
tasarıma dahil olacak ve yönlendirecektir.

02. Amaç
Birbirinden kopan malzeme‐ürün‐tasarımcı ilişkilerini farklı bir biçimde yeniden kurmayı amaçlar. Bu
ilişki, zanaat ustasının aletler ve malzemeyle kurduğu zihinsel ilişkiye benzer şekilde, yazılımın
tasarım düşüncesinin bir parçası olmasını önermektedir. Determinist, lineer bir karar verme‐
tasarlama biçimi yerine evirilen tasarım sürecini benimsetmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra
öğrencilerin, tasarım probleminin tanımı gereği, ileri hesaplamanın olanaklarından yararlanabilen
yere ve probleme özgü tasarımlar geliştirebilmeleri amaçlanmıştır.

03. Ders İçeriği
01_Işık Kontrollü Cephe Tasarımı (3 hafta)
‘Minimum Surfaces’ olarak adlandırılan matematiksel yüzeyler Rhino Ceros’da çizgisel kafesler kullanılarak modellenecek. Modüllerin birbirlerine eklenerek çoğaltılması ve tekrar sıklıklarının değiştirilerek aynı sistem içinde çeşitlilik üretmeleri beklenecek.
Sunum Tekniği: Çizgiler Rhino modellerinden contour lines – wireframe- topo lines olarak üç farklı aşamada çıkarılması. Bu Vektörel bilgi Illustrater’da görsel bilgi yoğunluğunu arttırmaya yönelik olarak (renklendirme, çizgi kalınlığı atama vs) işlenecek.

02_Atölye (1Hafta)
Dördüncü haftada öğrencilerin ilk ödevde ortaya koydukları performansa göre yazılımların genişletilmiş bir tanıtımı olacak. Öğrencilerin ilk aşamada karşılaştıkları problemler önceki haftadan tanımlanıp asıl projeye geçilmeden önce temel eksikler giderilecek. Bir sonraki proje tanıtılacak ve öğrencilerin fikir geliştirmeleri ve iki kişilik gruplar oluşturmaları beklenecek.

03_Sayısal Tasarım: Oluşum Sistemleri (2 hafta)
Dönem sonuna kadar devam edecek Oluşum Sistemleri projesine yönelik ilk fikirler tartışılacak, izlenecek yöntemler kararlaştırılacak.

Teknik: Bu sistemler Rhino’da hazır script’ ler kullanılmasıyla, Maya’da “force fields” ve benzeri “generative” komutlar ile,3DS Max’de plug in’ ler ile ya da “array” vb. basit modelleme komutlarının birleştirilmesiyle üretebilecektir. Burada yöntem çeşitliliğinin amacı öğrenciyi o güne kısıtlı bir programı öğretmektense bilgisayarı kullanarak soruna özgü teknik geliştirebilme yeteneğini geliştirmektir.

04_Sayısal Malzeme: Tasarımların İlk Üretimi(1 Hafta)
Bu aşamada modellerin ilk test üretimi gerçekleştirilecektir. Dersin bu bölümü malzeme ve sayısal
bilgi arasında yeni bir ilişki önerilmektedir.

Yöntem: Üretim ağırlıklı olarak Lazer Kesici kullanılarak yapılacak . Bunun için kısaca her şey
yüzeylere ve çizgilere indirgenecektir.

05_ Oluşum Sistemlerinin Geliştirilmesi (3 hafta)
Projenin Geliştirilmesi: Bu aşamada modelleme yazılımlarında tasarlanan bu oluşturdukları soyut sistemin topografyaya uyum sağlamasının yanı sıra belirli performanslar göstermesi beklenecek (her hacme eşit ulaşılabilirlik sağlayan koridor sistemi, tek bir çekirdeğe bağlı altyapı, etkin işık dağılımı gibi). Bu aşama farklı enerji formlarının (ses,ıs,ışık vs.) tasarım düşünce süreci ile bütünleşmesi; teknolojinin, tasarımcının normalde tasarlayamayacağı hassasiyette enerji davranışlarını kontrol edebilmesini amaçlamaktadır. Böylelikle yazılımın düşünce biçiminin uzantısı olması beklenmektedir.
Hassas Güneş ışığı analizleri, rüzgar akış şemaları, saydamlığa bağlı ışık analizleri, ses emilimi gibi enerji testleriyle tasarımların rafine edilmesi ve hacimlerin yüzey tasarımlarını belirlemesi beklenecektir. Akışkanlar analizi için “Real Flow” kullanılırken, yapay ışıklandırma ve güneş ışığı testleri için modelleme programlarına entegre sistemler kullanılacaktır.

Enerji testleri maddesel olmayan değişkenleri de gözeterek özgün bir deneyim ve spesifik atmosferler oluşturabilmeyi olanaklı kılacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin öğrendiği yazılımlar ve yöntemler Proje Dersinde kolaylıkla yapı performansını arttırmaya yönelik kullanılabilecektir.

06_Tasarımların Son Üretimi ve Sunumların Hazırlanması (3 Hafta)
Sergiye yonelik rafine sunumlar ve modeller hazırlanacak, üretime yönelik haftalık buluşmalar gercekleştirilecek.

07_Değerlendirme
Projeler ilkesel tutarlılıkları ve modellerinde-sunumlarında yoğun mimari bilgiyi aktarabilme kabiliyetleri doğrultusunda değerlendirilecek.

salon202.blogspot.com
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr