Güz

ARCH 501
Cem Çelik
Selçuk Avcı
Murat Tabanlıoğlu
Mehmet Kütükçüoğlu
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
Can Çinici
ARCH 501 atölyesinde, Selçuk Avcı, Cem Çelik-Tansel Korkmaz, Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu ve Murat Tabanlıoğlu yürütücülüğündeki 5 ayrı grup, İstanbul’un beş farklı bölgesini konu etmiştir.
Atölye 1 / 6 kredi - 12 saat/hafta
Devamı için tıklayın
ARCH 510
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
Prof. Dr. İhsan Bilgin
Bu derste çağdaş mimarlık yazını tarafından yoğun biçimde kullanılan, çağdaş mimarlığın eleştiri ve meşrulaştırma söylemlerine referans ve arkaplan teşkil eden paradigma kurucu düşünürlerin felsefe, bilgi ve tarih kuramı, insan ve toplum bilimi alanlarının arayüzlerinde seyreden metinlerinden örnekler seminer düzeni içinde okunmakta, tartışılmakta ve yorumlanmaktadır.
Kuram ve Eleştiri
Devamı için tıklayın
ARCH 511
Prof. Dr. İhsan Bilgin
ARCH 511'de modern mimarlık pratiği, imar sürecini belirleyen aktörlerle, kurumlarla ve disiplinlerle girdiği tansiyonlu ilişki içerisinde ele alınacaktır. Bir başka deyişle modern mimarlığın 19.yy. sonrası tarihi bu derste, çeşitli aktörler, kurumlar ve disiplinler tarafından oluşturulan "imar bağlamları"na verilmiş disipliner "reaksiyonlar" olarak yorumlanarak sergilenecektir. Öte yandan bu süreç disipliner tutumun kendini yeniden-inşa etmesi, kurması anlamına da gelmektedir. Bir başka deyişle sabit bir disipliner angajman örüntüsünün değişen dünya karşısındaki reaksiyonlarından ziyade, kullandığı araç-gereci, etik öncelikleri, ruhsal ve zihinsel yatırımları da değiştirerek kendi disipliner yapısını yeniden-inşa eden bir süreç söz konusu edilecektir. Dolayısıyla imar süreci ve mimarlık, modern dünyanın değişim hızı giderek artan koşulları içinde sürekli yeniden kurulup bozulan kararsız dengelerinin unsurları olarak ele alınacaklardır.
Modern İmar Tarihi ve Mimarlık 1 / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 513
Doç. Dr. Tansel Korkmaz
The very ground of the present-day theory of architecture has been formed within the discourse of modern architecture. This course explores the formative strands of the discourse, as well as their displacements, transformations and deviations. The historical analysis of the discourse is expected to pave the way for understanding the language of contemporary architecture and its very potentials.
Limits and Potentials of Modern Architecture / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 518
Aykut Köksal
Burada dil, öncelikle dilbilimdeki spesifik anlamıyla, yani bir temsil ve iletişim aracı anlamıyla kullanılmaktadır. Kent Mimarlığı deyimine gelince, bu kavramı Aldo Rossi’nin aynı deyimi başlık edinen L’architettura della Città kitabındaki kullanımıyla, yani hem kentin, hem de binaların kentsel ortam içindeki mantıklı ve anlamlı ilişkileri, kentsel bütünle ve kendi aralarında kurdukları anlamlı, ve bütüncül yapısal sistem olarak ele alacağız. Ancak bu konu, güncel kentsel ve özellikle de metropoliten ortam içinde ele alınacağından, bağlantılı, sürekli ve homojen yapısal bütünlüklerin yanı sıra, daha karmaşık, kopuk ve çelişkili yapıların bir aradaki varoluşlarına da yer vermek gerekir.
Mimarlıkta Dil ve Kent Mimarlığı / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 553
Prof. Dr. Yıldız Sey (Konuk Öğretim Üyesi)
Mimari Tasarım ve Yapım bina üretim sürecinin iki önemli alt sürecidir. Bu iki alt süreç arasındaki ilişkiler sistemin uç ürünü olan bina ve/veya yapma çevrenin biçim ve performansını ortaya çıkarmaktadır. Dersin amacı tasarım ve yapım teknolojileri arasındaki ilişkilerin zaman içindeki değişimini, çevreden kaynaklanan çeşitli etkenlere bağlı olarak incelemeyi ve bu yolla yapım sistemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda teknolojinin mimari tasarım açısından oluşturduğu sınırlamalar ve buna karşılık tasarımın teknolojik yenilik yaratmadaki rolü örnekler üzerinden tartışılacaktır.
Yapım yönetimi / 3 kredi
Devamı için tıklayın
ARCH 571
Onur Yüce Gün
Mete Tüneri
This course will enable you to build basic knowledge for practical experimentation in three dimensional Cartesian space for the creation and representing architectural environment within Maya and other supporting applications.
Digital representation techniques 1 / 3 credits
Devamı için tıklayın
ARCH 574
Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici
Bu dersin amacı mimarlıkta bilim ve teknoloji araştırmalarının, ve hesaplamalı düşünce mantığının kaynağını oluşturan temel kavramları, projeleri, sanatçıları, bilim adamları ve mimarları tanıştırmaktır.
Mimarlık ve Hesaplama: Temeller
Devamı için tıklayın
ARCH 593
Prof. Dr. İhsan Bilgin
Öğrencilerin, iletişim ve mobilite olanaklarının artması ile günümüzün belirleyici sosyal ilişki biçimleri arasına giren akademik/mesleki etkinlikler (atölye, sergi, araştırma, gezi, yarışma vb.) örüntüsüne dahil olmaları program tarafından teşvik edilmektedir. Öğrencilerin program müfredatının formel kurgusu dışındaki etkinliklerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi hedefiyle sunulan ARCH 593 seçeneği, programın öğretim kadrosunun danışmanlığı ile yürütülmektedir.
Bireysel Çalışmalar
Devamı için tıklayın
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı - santralistanbul T: +90 (212) 311 50 00 - E-posta: mimarlik@bilgi.edu.tr